Informacja o ryzyku

Każdy obrót towarem niesie ze sobą ryzyko. Dotyczy to zarówno dóbr rzeczywistych jak i wirtualnych (w tym kryptowalut np. Bitcoin czy Litecoin)

Wartość każdego z wyżej wymienionego dobra ma charakter zmienny, co wiąże się z wahaniami cen. Wahanie ceny wpływa na wielkość aktywów, które jednostka ma w posiadaniu na przestrzeni czasu. Każde dobro – zarówno te wirtualne (tj. kryptowaluty) – w danym okresie może zyskać lub stracić na wartości, bądź stać się zupełnie bezużytecznym.

Obrót kryptowalutami oprócz wyżej wymienionego ryzyka posiada jeszcze jedno dodatkowe ryzyko, które nie występuje w przypadku obrotu towarami czy walutami oficjalnymi. Wartość walut oficjalnych czy towarów kontrolowana jest przez rząd, natomiast  wartość kryptowalut wyceniana jest na podstawie rozwaju technologii oraz zaufaniu m in., do rynku jak i jego uczestników. Kryptowaluty nie są kontrolowane przez żadną z instytucji oraz nie posiadają scentralizowanego emitenta. Na wartość kryptowalut wpływają jedynie wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany. Kryptowaluta nie jest świadczeniem, ani nie służy do zaspokajania potrzeb. Jest jedynie środkiem płatniczym lub środkiem wymiany wartości pieniężnej. Posiadacz kryptowaluty może:

a) nabyć towary lub usługi przy jej użyciu, pod warunkiem, że sprzedawca akceptuje taki środek płatności.
b) wykonać przelew elektroniczny posługując się daną kryptowalutą lub
c) zachować ją i w przyszłości na inną walutę osiągając tym samym zysk (lub stratę) wynikającą z różnic kursowych.

System obrotu kryptowalutami jest narażony na zmiany poziomu zaufania uczestników, co ma bezpośredni wpływ na popyt lub podaż kryptowaluty. Poziom zaufania do kryptowalut uzależniony jest od wielu czynników ekonomicznych i poza ekonomicznych.

Po zapoznaniu się z powyższą treścią na temat ryzyka prosimy o przemyślane podejmowanie decyzji dotyczących uczestnictwa w obrocie kryptowalutami.

Informujemy również, iż ten serwis korzysta z systemu bankowości elektronicznej jedynie na potrzeby dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych. Środki pieniężne pobrane z rachunku bankowego służą wyłącznie do zakupu lub sprzedaży kryptowalut, co odbywa się za pośrednictwem tego serwisu. Kryptowaluty nie stanowią przedmiotu służącego do obrotu na rynku bankowym.