Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Własność intelektualna
 7. Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Strona karios.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę karios.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę karios.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony karios.eu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. DEFINICJE

  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  2. USŁUGODAWCA – wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą FEE BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres siedziby: UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5 /2, 70-256 Szczecin, adres do doręczeń: UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5 /2, 70-256 Szczecin, NIP: 8522663979, REGON: 38620288800000, KRS: 0000844348 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, adres poczty elektronicznej: kontakt@karios.eu
  3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa płatnej subskrypcji dostępu do systemu Karios, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. Płatna subskrypcja dostępu do autorskiego narzędzia Karios wspomagającego Usługobiorcę w handlu kryptowalutami na giełdzie Poloniex
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne z góry w poniższych wariantach:
   1. Subskrypcja miesięczna: 125€ za każdy miesiąc subskrypcji – wariant przedpremierowy
   2. Subskrypcja roczna: 1250€ za każdy rok subskrypcji – wariant przedpremierowy
   3. Subskrypcja miesięczna: 500€ za każdy miesiąc subskrypcji – wariant docelowy obowiązujący od dnia 21.04.2020 roku włącznie
   4. Subskrypcja roczna: 5000€ za każdy rok subskrypcji – wariant docelowy obowiązujący od dnia 21.04.2020 roku włącznie
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. Usługobiorca składając zamówienie na Usługę Elektroniczną nawiązuje umowę z Usługodawcą na czas nieokreślony
   2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Subskrypcji bez ponoszenia dodatkowych opłat
  3. Sposób pobierania należności za Subskrypcję:
   1. Usługobiorca podczas składania zamówienia podaje dane do swojej karty kredytowej lub debetowej, wyrażając tym samym zgodę na automatyczne obciążanie w/w karty określoną kwotą
   2. Pobieranie należności za świadczenie Usługi Elektronicznej odbywa się w sposób automatyczny i cykliczny – w zależności od wybranego wariantu cenowego – miesięcznie lub rocznie za pośrednictwem platformy transakcyjnej Stripe.com
  4. Polityka zwrotów:
   1. Uzyskując natychmiastowy dostęp do Usługi Elektronicznej, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy, anulowania zamówienia i uzyskania zwrotu pieniędzy. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły, ale nasza polityka zwrotów jest bardzo restrykcyjna.
  5. Warunki przystąpienia do świadczenia Usługi Elektronicznej:
   1. Usługobiorca musi być osobą pełnoletnią
   2. Usługobiorca musi być aktywnym użytkownikiem giełdy Poloniex.com lub mieć zamiar takim użytkownikiem zostać
   3. Do korzystania z Usługi Elektronicznej niezbędne jest posiadanie konta na giełdzie Poloniex.com z którą to następuje integracja w trakcie korzystania z systemu Karios
  6. Okres próbny
   1. Usługodawca może oferować Usługę Elektroniczną bezpłatnie na warunkach wskazanych w danej ofercie promocyjnej i zgodnie z Umową, określonych wyłącznie według własnego uznania (w dalszej treści zwany „Okresem próbnym”). Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie w czasie trwania Okresu próbnego, bez konieczności uiszczania opłaty za Usługę. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat w czasie Okresu próbnego.
   2. Usługobiorca jest uprawniony do skorzystania z jednego Okresu próbnego w okresie kolejnych 12 miesięcy. Weryfikacja Usługobiorcy w celu zapobieżenia nadużyciom Okresu próbnego może nastąpić na postawie danych podanych przez Usługobiorcę, w tym m.in. na podstawie przypisanego do konta adresu e-mailowego, metody płatności lub API giełdy Poloniex.com. W przypadku podejrzenia nadużycia Okresu próbnego Usługodawca może podjąć natychmiastowe środki w celu uniemożliwienia dalszego nadużycia, włączając w to wypowiedzenie Umowy.
   3. Jeżeli Usługobiorca nie zakończy korzystania z Usługi Elektronicznej w Okresie próbnym, wówczas Okres próbny automatycznie i bez konieczności powiadamiania Usługobiorcy zostaje przekształcony w zwykłą Subskrypcję, za którą obowiązuje opłata określona w Umowie. W przypadku, gdy Usługobiorca nie decyduje się na opłatę, musi on rozwiązać Umowę w czasie trwania Okresu próbnego. Data zakończenia Okresu próbnego będzie widoczna dla Usługobiorcy przez cały okres jego trwania.
  7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

  1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje:
   1. W momencie anulowania przez Usługobiorcę Subskrypcji poprzez:
    1. Ręczne anulowanie Subskrypcji
    2. Podanie lub zmiana danych do karty kredytowej lub debetowej na nieprawidłowe
    3. Wygaśnięcie ważności karty kredytowej lub debetowej co uniemożliwi automatyczne pobranie należności za Subskrypcję
    4. Wysłanie jednoznacznej wiadomości na adres kontakt@karios.eu z prośbą o anulowanie subskrypcji
   2. Usługodawca ma prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny
   3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Usługi

 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem karios.eu korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością karios.eu Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony karios.eu, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony karios.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.