Regulations

 1. Postanowienia og贸lne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres us艂ug elektronicznych
 4. Warunki 艣wiadczenia i zawierania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych
 5. Warunki rozwi膮zania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych
 6. W艂asno艣膰 intelektualna
 7. Postanowienia ko艅cowe

 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

  1. Strona karios.eu dzia艂a na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Stron臋 karios.eu, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
  3. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Stron臋 karios.eu, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
  4. Ka偶dy Us艂ugobiorca z chwil膮 podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Us艂ug Elektronicznych Strony karios.eu, zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

 2. DEFINICJE

  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  2. US艁UGODAWCA 鈥 wykonuj膮cy/a dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 FEE BROKERS SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭, adres siedziby: UL. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA 5 /2, 70-256 Szczecin, adres do dor臋cze艅: UL. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA 5 /2, 70-256 Szczecin, NIP: 8522663979, REGON: 38620288800000, KRS: 0000844348 wpisan膮 do Krajowego Rejestru S膮dowego, adres poczty elektronicznej: kontakt@karios.eu
  3. US艁UGOBIORCA 鈥 osoba fizyczna, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 korzystaj膮ca z Us艂ugi Elektronicznej.
  4. US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga p艂atnej subskrypcji dost臋pu do systemu Karios, 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Strony.

 3. RODZAJ I ZAKRES US艁UG ELEKTRONICZNYCH

  1. Us艂ugodawca umo偶liwia za po艣rednictwem Strony korzystanie z Us艂ug Elektronicznych takich jak:
   1. P艂atna subskrypcja dost臋pu do autorskiego narz臋dzia Karios wspomagaj膮cego Us艂ugobiorc臋 w handlu kryptowalutami na gie艂dzie Poloniex
  2. 艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych na rzecz Us艂ugobiorc贸w odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w Regulaminie.

 4. WARUNKI 艢WIADCZENIA I ZAWIERANIA UMOWY O 艢WIADCZENIE US艁UGI ELEKTRONICZNEJ

  1. 艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych okre艣lonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Us艂ugodawc臋 jest p艂atne z g贸ry w poni偶szych wariantach:
   1. Subskrypcja miesi臋czna: 125鈧 za ka偶dy miesi膮c subskrypcji 鈥 wariant przedpremierowy
   2. Subskrypcja roczna: 1250鈧 za ka偶dy rok subskrypcji 鈥 wariant przedpremierowy
   3. Subskrypcja miesi臋czna: 500鈧 za ka偶dy miesi膮c subskrypcji 鈥 wariant docelowy obowi膮zuj膮cy od dnia 21.04.2020 roku w艂膮cznie
   4. Subskrypcja roczna: 5000鈧 za ka偶dy rok subskrypcji 鈥 wariant docelowy obowi膮zuj膮cy od dnia 21.04.2020 roku w艂膮cznie
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. Us艂ugobiorca sk艂adaj膮c zam贸wienie na Us艂ug臋 Elektroniczn膮 nawi膮zuje umow臋 z Us艂ugodawc膮 na czas nieokre艣lony
   2. Us艂ugobiorca mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z Subskrypcji bez ponoszenia dodatkowych op艂at
  3. Spos贸b pobierania nale偶no艣ci za Subskrypcj臋:
   1. Us艂ugobiorca podczas sk艂adania zam贸wienia podaje dane do swojej karty kredytowej lub debetowej, wyra偶aj膮c tym samym zgod臋 na automatyczne obci膮偶anie w/w karty okre艣lon膮 kwot膮
   2. Pobieranie nale偶no艣ci za 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej odbywa si臋 w spos贸b automatyczny i cykliczny 鈥 w zale偶no艣ci od wybranego wariantu cenowego 鈥 miesi臋cznie lub rocznie za po艣rednictwem platformy transakcyjnej Stripe.com
  4. Polityka zwrot贸w:
   1. Uzyskuj膮c natychmiastowy dost臋p do Us艂ugi Elektronicznej, Us艂ugobiorca traci prawo do odst膮pienia od umowy, anulowania zam贸wienia i uzyskania zwrotu pieni臋dzy. Istniej膮 pewne wyj膮tki od tej regu艂y, ale nasza polityka zwrot贸w jest bardzo restrykcyjna.
  5. Warunki przyst膮pienia do 艣wiadczenia Us艂ugi Elektronicznej:
   1. Us艂ugobiorca musi by膰 osob膮 pe艂noletni膮
   2. Us艂ugobiorca musi by膰 aktywnym u偶ytkownikiem gie艂dy Poloniex.com lub mie膰 zamiar takim u偶ytkownikiem zosta膰
   3. Do korzystania z Us艂ugi Elektronicznej niezb臋dne jest posiadanie konta na gie艂dzie Poloniex.com z kt贸r膮 to nast臋puje integracja w trakcie korzystania z systemu Karios
  6. Okres pr贸bny
   1. Us艂ugodawca mo偶e oferowa膰 Us艂ug臋 Elektroniczn膮 bezp艂atnie na warunkach wskazanych w danej ofercie promocyjnej i zgodnie z Umow膮, okre艣lonych wy艂膮cznie wed艂ug w艂asnego uznania (w dalszej tre艣ci zwany 鈥濷kresem pr贸bnym鈥). Us艂ugobiorca mo偶e zako艅czy膰 korzystanie z Us艂ugi w dowolnym momencie w czasie trwania Okresu pr贸bnego, bez konieczno艣ci uiszczania op艂aty za Us艂ug臋. Us艂ugodawca nie pobiera 偶adnych op艂at w czasie Okresu pr贸bnego.
   2. Us艂ugobiorca jest uprawniony do skorzystania z jednego Okresu pr贸bnego w okresie kolejnych 12 miesi臋cy. Weryfikacja Us艂ugobiorcy w celu zapobie偶enia nadu偶yciom Okresu pr贸bnego mo偶e nast膮pi膰 na postawie danych podanych przez Us艂ugobiorc臋, w tym m.in. na podstawie przypisanego do konta adresu e-mailowego, metody p艂atno艣ci lub API gie艂dy Poloniex.com. W przypadku podejrzenia nadu偶ycia Okresu pr贸bnego Us艂ugodawca mo偶e podj膮膰 natychmiastowe 艣rodki w celu uniemo偶liwienia dalszego nadu偶ycia, w艂膮czaj膮c w to wypowiedzenie Umowy.
   3. Je偶eli Us艂ugobiorca nie zako艅czy korzystania z Us艂ugi Elektronicznej w Okresie pr贸bnym, w贸wczas Okres pr贸bny automatycznie i bez konieczno艣ci powiadamiania Us艂ugobiorcy zostaje przekszta艂cony w zwyk艂膮 Subskrypcj臋, za kt贸r膮 obowi膮zuje op艂ata okre艣lona w Umowie. W przypadku, gdy Us艂ugobiorca nie decyduje si臋 na op艂at臋, musi on rozwi膮za膰 Umow臋 w czasie trwania Okresu pr贸bnego. Data zako艅czenia Okresu pr贸bnego b臋dzie widoczna dla Us艂ugobiorcy przez ca艂y okres jego trwania.
  7. Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca:
   1. komputer z dost臋pem do Internetu,
   2. dost臋p do poczty elektronicznej,
   3. przegl膮darka internetowa,
   4. w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.
  8. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do korzystania ze Strony w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.
  9. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  10. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

 5. WARUNKI ROZWI膭ZANIA UMOWY O 艢WIADCZENIE US艁UGI ELEKTRONICZNEJ

  1. Rozwi膮zanie Umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej nast臋puje:
   1. W momencie anulowania przez Us艂ugobiorc臋 Subskrypcji poprzez:
    1. R臋czne anulowanie Subskrypcji
    2. Podanie lub zmiana danych do karty kredytowej lub debetowej na nieprawid艂owe
    3. Wyga艣ni臋cie wa偶no艣ci karty kredytowej lub debetowej co uniemo偶liwi automatyczne pobranie nale偶no艣ci za Subskrypcj臋
    4. Wys艂anie jednoznacznej wiadomo艣ci na adres kontakt@karios.eu z pro艣b膮 o anulowanie subskrypcji
   2. Us艂ugodawca ma prawo do rozwi膮zania Umowy bez podania przyczyny
   3. Rozwi膮zanie umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej jest r贸wnoznaczne z zablokowaniem dost臋pu do Us艂ugi

 6. W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie tre艣ci zamieszczone na stronie internetowej pod adresem karios.eu korzystaj膮 z ochrony prawno autorskiej i s膮 w艂asno艣ci膮 karios.eu Us艂ugobiorca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za szkod臋 wyrz膮dzon膮 Us艂ugodawcy, b臋d膮c膮 nast臋pstwem u偶ycia jakiejkolwiek zawarto艣ci strony karios.eu, bez zgody Us艂ugodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyra藕nej pisemnej zgody Us艂ugodawcy, kt贸regokolwiek z element贸w sk艂adaj膮cych si臋 na tre艣膰 oraz zawarto艣膰 strony karios.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przys艂uguj膮cego Us艂ugodawcy i skutkuje odpowiedzialno艣ci膮 cywilnoprawn膮 oraz karn膮.

 7. POSTANOWIENIA KO艃COWE

  1. Umowy zawierane za po艣rednictwem Strony zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci Regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.